logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2014.12.30

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2014 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 9 października 2014 r. do dnia 29 grudnia 2014 roku, spółka Atrem S.A. zawarła ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5.749.261,80 zł netto (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 80/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a spółką Atrem S.A. (Wykonawca) w dniu 14 października 2014 roku, przedmiotem, której jest wykonanie zamówienia pn. „Przestawianie urządzeń odbiorców gazu w miejscowościach Ełk i Olecko”.

Termin realizacji przedmiotu umowy został określony do dnia 29.12.2014 r.

Szacowana wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 2.386.620,00 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100).

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane prace na okres 2 lat licząc od dnia odbioru danej części prac przez Zamawiającego.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

a) W razie opóźnienia w wykonaniu prac objętych Przedmiotem Umowy, również za opóźnienie w przekazywaniu stanów gazomierzy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia brutto.

b) W przypadku odstąpienia od wykonania Umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 50 % Wynagrodzenia brutto.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku poniesienia szkody w wysokości przekraczającej ustaloną wysokość kary umownej.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółkę Atrem S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close