logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2014.09.04

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w okresie od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 4 września 2014 roku, spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5 684 279,26 zł netto (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 26 /100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Poznaniu (Zamawiający) a konsorcjum z udziałem Emitenta (Wykonawca) w składzie: Tesgas S.A. (Lider Konsorcjum) i Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) w dniu 1 czerwca 2014 roku, przedmiotem, której jest eksploatacja gazociągów w/c zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o. o. Oddział w Poznaniu.

Umowa została zawarta na okres od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r., z zastrzeżeniem, iż eksploatacja gazociągu relacji Kościan – Polkowice / Żukowice rozpocznie się z dnia 1 września 2014 r. i zakończy wraz z upływem 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy.

Szacowana wartość wynagrodzenia należnego całemu Konsorcjum za usługi i dostawy dokonane w ramach Umowy wynosi maksymalnie 1.989.833,45 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 45/100). Szacowana wartość wynagrodzenia Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) wynosi maksymalnie 359 514,84 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych i 84/100 ).

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace i czynności na okres 12 miesięcy od dnia ich wykonania.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:

1) za opóźnienie w wykonaniu określonej czynności eksploatacyjnej wskazanej w harmonogramie w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia (licząc od pierwszego dnia tygodnia następującego po tygodniu, w którym czynność miała być wykonana zgodnie z harmonogramem);

2) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii lub stanu awaryjnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu reakcji;

3) za naruszenie obowiązków dotyczących nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każde naruszenie;

4) W razie rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości trzykrotności kwoty miesięcznego wynagrodzenia za prace eksploatacyjne, wyliczonego za ostatni pełny miesiąc świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy.

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu nie może w danym miesiącu przekroczyć 50% należnego Wykonawcy za ten miesiąc wynagrodzenia. Limit te nie obowiązuje w zakresie kar, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej.

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Zamawiający nie będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy nastąpiło z następujących przyczyn:

a) braku dostępu do obsługiwanych gazociągów, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

b) braku zgody właściciela terenu na wejście na jego teren w celu usunięcia uszkodzenia lub awarii,

c) powstania uszkodzeń w urządzeniach nie będących w eksploatacji Zamawiającego.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close