logo-atrem

Zawarcie umowy znaczącej

2016.01.12

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2016 r. powziął informację o zawarciu przez konsorcjum Wykonawcy z udziałem Emitenta w składzie: Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz JT S.A. (Lider Konsorcjum) ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy na realizację zamówienia pn. „Budowa stacji pomiarowej Q=125 tyś. m3/h w m. Płock wraz z gazociągiem przyłączeniowym DN 400 w ramach przyłączenia do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A”, datowanej na dzień 11 stycznia 2016 r.

O wyborze oferty konsorcjum z udziałem Emitenta, Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2016.

Termin wykonania przedmiotu umowy został wyznaczony do dnia 28 lutego 2017 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 6.977.000,00 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Szacowany udział wynagrodzenia Emitenta w wynagrodzeniu należnym całemu Konsorcjum wynosi około 12%.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (protokołu odbioru ostatniego kamienia milowego).

Strony ustaliły, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu każdego z kamieni milowych w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia;

2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo rękojmi za wady, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia;

4) za opóźnienie w dochowaniu terminu końcowego wykonania Umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia:

5) za opóźnienie w przygotowaniu terenu prac w zakresie niezbędnym do wykonania prac przełączeniowych w wysokości 0,05% w wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia;

6) za opóźnienie w dostarczeniu polis ubezpieczeniowych kwocie 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia;

7) za naruszenie postanowień umowy o poufności w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) za każde z naruszeń;

8) za naruszenie poszczególnych obowiązków Wykonawcy w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych) za każde stwierdzone naruszenie.

Łączna wysokość kar umownych (maksymalny limit kar umownych) nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Umowa zawarta przez Konsorcjum z udziałem Emitenta ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 4/2016