logo-atrem

Zawarcie umowy znaczącej

2016.02.29

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej ATREM w okresie od dnia 19 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. zawarły ze spółką Aquanet S.A. umowy na łączną szacunkową wartość 5.892.904,87 zł netto (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset cztery złote 87/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym datowana na dzień 5 lutego 2016 r. przez Konsorcjum z udziałem Emitenta (Wykonawca) w składzie: Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) i Envirotech Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) ze spółką Aquanet S.A. (Zamawiający), na realizację zamówienia pn. „Szlachęcin – modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na:

a) opracowaniu dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków,

b) wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków,

c) opracowaniu dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robót budowlanych”.

 

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Za wykonanie przedmiotu umowy Konsorcjum otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 5.217.980,00 złotych netto (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 netto). Szacowany udział wynagrodzenia Atrem S.A. w wynagrodzeniu należnym całemu Konsorcjum wynosi 20%.

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Strony ustaliły, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

a) w wysokości 15% Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 15% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn za które sam odpowiada;

c) w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się także zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 5 % niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty, za każdy przypadek braku lub nieterminowej zapłaty;

c) w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w nieprzedłożeniu projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,

d) w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w nieprzedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

e) w wysokości 10% wartości umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z żądaniem Zamawiającego,

f) w wysokości 2.000,00 zł za każde naruszenie postanowień Umowy tj. w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy.

 

W sytuacji, gdy wysokość szkody poniesionej przez Strony będzie przewyższać wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strony będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto.

 

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM ze spółką Aquanet S.A. spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

 

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 10/2016