logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2013.06.27

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 r. powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. w okresie od dnia 23 lipca 2012 r. do dnia 27 czerwca 2013 r. zawarła ze spółkami Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. umowy na łączną wartość 22.601.700,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset jeden tysięcy siedemset złotych 00/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 27 czerwca 2013 r. przez spółkę Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Legnicy (Zamawiający) w przedmiocie wykonania zamówienia pn: „Przebudowa stacji 110/20kV BRZEGOWA wraz z budową dowiązań liniowych 110kV”.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Contrast Sp. z o. o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 19.470.000,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wartości Umowy netto, za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancyjnym, w wysokości 0,5% wartości Umowy netto, za każdy dzień opóźnienia;

3) w przypadku odstąpienia (lub wypowiedzenia) od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości Umowy netto;

4) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, dla których w Umowie podane zostały terminy, w wysokości 0,02 % wartości Umowy netto, za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% wartości wynagrodzenia netto z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości przedmiotu Umowy, z wyjątkiem odstąpienia w sytuacji wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. ze spółkami Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close