logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2013.07.29

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 lipca 2013 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 5 czerwca 2013 r. do dnia 29 lipca 2013 r. zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną wartość 7.988.844,79 zł netto (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 79/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 29 lipca 2013 r. przez spółkę Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką PGNiG SPV4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu (Zamawiający), przedmiotem, której jest świadczenie usługi eksploatacji układów pomiarowych. O wyborze oferty Emitenta na realizację w/w zadania spółka Atrem S.A. informowała raportem bieżącym nr 19/2013.

Termin realizacji przedmiotu umowy został określony od dnia 1 sierpnia 2013 r.
do dnia 31 lipca 2016 r.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy, spółka Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5.234.190,00 zł netto (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych 0/100) powiększone o wartość części materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca na wykonane prace i czynności udzieli 36 – miesięcznej gwarancji, liczonej od daty ich wykonania, lecz nie krócej niż do dnia wygaśnięcia umowy.

Umowa dopuszcza możliwość naliczenia kar umownych z następujących tytułów:

a. za opóźnienie w wykonaniu określonej czynności eksploatacyjnej wskazanej w harmonogramie – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia (licząc od pierwszego dnia tygodnia następującego po tygodniu, w którym czynność miała być wykonana zgodnie z harmonogramem),

b. za opóźnienie w przeprowadzeniu kontroli na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od siódmego dnia od przekazania zlecenia przez Zamawiającego,

c. za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii lub stanu awaryjnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu reakcji;

Suma kar umownych należnych Zamawiającemu nie może w danym miesiącu przekroczyć 50% należnego Wykonawcy za ten miesiąc wynagrodzenia.

W razie rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości trzykrotności kwoty miesięcznego wynagrodzenia.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close