logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2013.09.10

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w okresie od dnia 7 sierpnia 2013 roku do dnia 10 września 2013 roku, Emitent zawarł ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie umowy na łączną wartość 13.661.100,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 10 września 2013 roku przez spółkę Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), przedmiotem której jest wykonanie zadania pn: „Rozbudowa Systemowej Stacji Regulacyjno – Pomiarowej Włocławek”.

Realizacja przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem wejścia umowy w życie, tj. dnia 10 września 2013 roku i zakończy nie później niż 30 listopada 2014 roku. Wykonawca zgodnie z harmonogramem realizacji umowy zobowiązuje się do zakończenia realizacji testów FAT – nie później niż do 31 marca 2014 roku, a testów SAT – nie później niż do 31 sierpnia 2014 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączną cenę ryczałtową w wysokości 13.587.000,00 netto (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 0/100).

Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

a) zaliczkę w wysokości: 4.076.100,00 zł netto (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT, płatną w terminie 14 dni od wejścia umowy w życie i po przekazaniu Zamawiającemu Gwarancji Zwrotu Zaliczki na kwotę udzielonej zaliczki wraz z podatkiem VAT;

b) zaliczkę w wysokości: 5.434.800,00 zł netto (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100) powiększoną o podatek VAT po zakończeniu i odbiorze testów FAT, przeliczników, sterownika pomiarowni, systemu archiwizacji, wizualizacji, raportowania, na podstawie protokołu odbioru FAT i po przekazaniu Zamawiającemu Gwarancji Zwrotu Zaliczki na kwotę udzielonej zaliczki wraz z podatkiem VAT;

c) kwotę: 4.076.100,00 zł netto (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100) powiększona o podatek VAT po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Faktura sprzedaży VAT, o której mowa w pkt. c) powyżej będzie rozliczała dotychczas udzielone zaliczki. Zaliczki zostaną zaliczone na poczet wynagrodzenia w dacie ich zapłaty.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace oraz dostarczone materiały, urządzenia i oprogramowanie na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:

1) 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy;

2) 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w zakończeniu testów FAT.

Kara za zwłokę w wykonaniu testów FAT nie zostanie naliczona lub zapłacona kara zostanie zwrócona w przypadku, gdy cały przedmiot umowy został wykonany w terminie.

3) 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do usunięcia usterek i wad wynikających z wykonanej lub zaniechanej przez Wykonawcę pracy oraz obowiązku gwarancyjnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nie usunięcia usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

4) 10.000,00 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę zatrzymania transportu gazu ponad łączny limit.

Łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 30% ceny ryczałtowej brutto umowy.

Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za wszystkie szkody związane z realizacją umowy jest ograniczona do wysokości 120% ceny ryczałtowej brutto umowy.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w umowie nie dotyczą sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania dla szkód związanych z wadami prawnymi, w tym w szczególności związanymi z naruszeniem praw autorskich.

Wykonawca zobowiązuje się wnieść w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie umowy Gwarancję należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ryczałtowej umowy brutto, ważną do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu Gwarancję należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej umowy brutto, ważną w okresie obowiązywania gwarancji jakości.

O wyborze oferty Emitenta przez System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa Systemowej Stacji Regulacyjno – Pomiarowej Włocławek”, Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2013.

Umowy zawarte przez Emitenta ze spółką System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close