logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2013.09.17

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 16 września 2013 r. powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. w okresie od dnia 12 listopada 2012 r. do dnia 16 września 2013 r. zawarła ze spółką PCC ROKITA Sp. z o. o. umowy na łączną szacunkową wartość 8.383.700,00 zł netto (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100).

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 19 sierpnia 2013 r., zawarta w trybie obiegowym przez spółkę Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką PCC ROKITA Sp. z o. o. (Zamawiający), przedmiotem której jest wykonanie zadania pn: „Budowa stacji elektroenergetycznej K-1, linii kablowych SN-6kV, nn-0,4kV oraz światłowodowych na terenie zakładu PCC Rokita w Brzegu Dolnym”.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 1.08.2014 r.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy, Contrast Sp. z o. o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 7.895.000,00 netto (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100).

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres 60 miesięcy, natomiast na dostarczone urządzenia i materiały na okres zgodny z gwarancją producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych za:

1) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15 % umownego wynagrodzenia netto.

2) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia;

3) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za wadliwie wykonaną część przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia;

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto.

Maksymalna suma kar nie może przekroczyć 20% wartości umowy netto.

Strony dopuściły możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto.

O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta przez PCC ROKITA Sp. z o. o. na wykonanie zamówienia pn. „Budowa stacji elektroenergetycznej K-1, linii kablowych SN-6kV, nn-0,4kV oraz światłowodowych na terenie zakładu PCC Rokita w Brzegu Dolnym”, Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2013.

Umowy zawarte przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. ze spółką PCC ROKITA Sp. z o. o. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close