logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2013.09.19

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 19 września 2013 r. powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. w okresie od dnia 24 maja 2013 r. do dnia 19 września 2013 r. zawarła ze spółką ENEA Operator Sp. z o. o. umowy na łączną wartość 6.003.789,45 zł netto (słownie: sześć milionów trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 45/100).

Umową o największej wartości jest umowa datowana na dzień 17 września 2013 r., podpisana w trybie obiegowym przez spółkę Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. (Zamawiający), przedmiotem, której jest wykonanie zadania pn: „Przebudowa stacji GPZ 110/15kV Słowiańska- obwody wtórne”.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 15 grudnia 2013 r.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy, Contrast Sp. z o. o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.870.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 – miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za:

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto;

2) zwłokę lub opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia;

3) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia netto;

4) za każde naruszenie obowiązków związanych z zasadami podzlecenia prac podwykonawcom w odniesieniu do każdego podwykonawcy- w wysokości 10 % umownego wynagrodzenia netto;

Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. ze spółką ENEA Operator Sp. z o. o. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close