logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2013.11.29

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2013 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 29 lipca 2013 r. do dnia 28 listopada 2013 r. zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5.633.325,62 zł netto (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych 62/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 29 października 2013 r. przez spółkę Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Poznaniu (Zamawiający), przedmiotem, której jest wykonanie zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń elektronicznych oraz uruchomienie telemetrii na stacjach gazowych II st.

Termin realizacji przedmiotu umowy został określony do dnia 31 grudnia 2013 r.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy, spółka Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.532.810,00 zł netto (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset dziesięć złotych 0/100).

Wykonawca na wykonane prace będące przedmiotem umowy udzieli 36 – miesięcznej gwarancji.

Umowa dopuszcza możliwość naliczenia kar umownych z następujących tytułów:

W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego przypisanego do danego obiektu, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia;
W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w protokole odbioru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego przypisanego do danego obiektu, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia;
W razie rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego.
Zamawiający nie będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy nastąpiło z następujących przyczyn:

Brak dostępu do obiektu;
Siły wyższej.
Strony postanowiły, iż żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, spowodowane przyczynami niezależnymi od niej, których nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close