logo-atrem

Zawarcie umowy znaczącej

2016.04.08

Raport bieżący 13/2016

 

Temat: Zawarcie umowy znaczącej

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja bieżąca i okresowa

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 08 kwietnia 2016 roku powziął informację o zawarciu przez Spółki Grupy Kapitałowej ATREM: Atrem S.A. oraz Contrast Sp. z o. o. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie, w trybie obiegowym datowanej na dzień 07 kwietnia 2016 r., umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego.

Na podstawie w/w umowy, w okresie do dnia 06 kwietnia 2017 r. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. zobowiązało się wystawiać na zlecenie Atrem S.A. oraz Contrast Sp. z o. o. gwarancje:

a) przetargowe,

b) należytego wykonania,

c) właściwego usunięcia wad,

d) zwrotu zaliczki.

 

Maksymalny limit gwarancyjny, z tytułu wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie ww. umowy oraz innych udzielanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., poza ww. umową, ustalony został na 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) w tym podlimit dla gwarancji przetargowych ustalony został na poziomie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100).

Limit gwarancyjny ma charakter odnawialny, co oznacza, że w okresie obowiązywania umowy, w miejsce wygasłych gwarancji mogą być udzielone następne.

 

Na podstawie wskazanej powyżej umowy mogą być wystawiane gwarancje o okresie ważności nie dłuższym niż:

 1. 6 miesięcy – w przypadku gwarancji przetargowych,
 2. 3 lata – w przypadku gwarancji należytego wykonania,
 3. 5 lat – w przypadku gwarancji właściwego usunięcia wad,
 4. 18 miesięcy – w przypadku gwarancji zwrotu zaliczki,

  przy czym łączny okres ważności gwarancji zabezpieczającej zobowiązania wynikające z jednego kontraktu nie może być dłuższy niż 6 lat.

  Jako zabezpieczenie roszczeń Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z tytułu ww. umowy, ustanowione zostały następujące zabezpieczenia:

 1. 4 szt. weksli własnych in blanco z wystawienia Contrast sp. z o. o. wraz z deklaracjami wekslowymi
 2. 4 szt. weksli własnych in blanco z wystawienia Atrem S.A. wraz z deklaracjami wekslowymi.

   

  Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

  Umowa zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

  Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

   

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 13/2016