logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej
2015.04.15

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 9 października 2014 r. do dnia 14 kwietnia 2015 r. zawarły ze spółką Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. umowy na łączną kwotę 6.790.239,15 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych 15/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta przez Emitenta w dniu 9 października 2014 r. ze spółką Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w przedmiocie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy, o maksymalnym odnawialnym limicie gwarancyjnym ustalonym na kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

Umowa zawarta została na czas nieokreślony.

Maksymalny limit gwarancyjny obowiązuje w okresie od dnia 9 października 2014 r. do dnia 6 października 2015 r.

Zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń spółki Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  stanowią:

3 weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółką Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Pliki do pobrania:

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close