logo-atrem

Zawarcie umowy znaczącej

2015.06.01

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2015 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 1 czerwca 2015 roku, spółki Grupy Kapitałowej Atrem zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5.704.220,33 zł netto (słownie: pięć milionów siedemset cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 33/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym pomiędzy spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Odolanowie (Zamawiający) a spółką Atrem S.A. (Wykonawca) datowana na dzień 12 grudnia 2014 roku, przedmiotem, której jest zaprojektowanie i wykonanie układu pomiarowego w węźle Szczyglice DN250 dla przepływu 60 tys. Nm3/h wraz z układem regulacyjnym oraz połączeniowym.

Termin realizacji przedmiotu umowy został określony do dnia 30 września 2015 r.

Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 3.079.824,70 zł netto (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 70/100).

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych z następujących tytułów:

a)      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

b)      Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających odstępującego, jest on zobowiązany zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego;

c)       W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego.

Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku poniesienia szkody w wysokości przekraczającej ustaloną wysokość kary umownej.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Pliki do pobrania: