logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2015.06.01

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2015 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 1 czerwca 2015 roku, spółki Grupy Kapitałowej Atrem zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5.704.220,33 zł netto (słownie: pięć milionów siedemset cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 33/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w trybie obiegowym pomiędzy spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Odolanowie (Zamawiający) a spółką Atrem S.A. (Wykonawca) datowana na dzień 12 grudnia 2014 roku, przedmiotem, której jest zaprojektowanie i wykonanie układu pomiarowego w węźle Szczyglice DN250 dla przepływu 60 tys. Nm3/h wraz z układem regulacyjnym oraz połączeniowym.

Termin realizacji przedmiotu umowy został określony do dnia 30 września 2015 r.

Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 3.079.824,70 zł netto (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 70/100).

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych z następujących tytułów:

a)      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

b)      Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających odstępującego, jest on zobowiązany zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego;

c)       W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego.

Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku poniesienia szkody w wysokości przekraczającej ustaloną wysokość kary umownej.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Pliki do pobrania:

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close