logo-atrem

Zawarcie umowy znaczącej – aktualizacja informacji poufnej

23.06.2015

Zawarcie umowy znaczącej – aktualizacja informacji poufnej

2015.06.23

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 r. spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) zawarła ze spółką Vortex Energy Polska sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinie (Zamawiający) umowę w przedmiocie wykonania robót elektroenergetycznych oraz budowlanych polegających na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV dla Farmy Wiatrowej Jóźwin, precyzującą warunki zlecenia z dnia 10 czerwca 2015 r.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres 3 lat od daty podpisania Protokołu Końcowego. Na dostarczone w ramach Umowy materiały i urządzenia udzielona zostanie gwarancja na warunkach zgodnych z gwarancją udzieloną przez producenta/ dostawcę, jednak na okres nie krótszy niż 2 lata.

Strony ustaliły, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

a) w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki względem terminów określonych w harmonogramie;

b) w przypadku braku ustanowienia kierownika robót z uprawnieniami – w wysokości  50.000 zł,

c) w przypadku niezgłoszenia prac do odbioru lub nieusprawiedliwionej nieobecności podczas odbioru- w wysokości 50.000 zł;

d) za niedoręczenie, po uprzednim wezwaniu, atestów, certyfikatów, kserokopii uprawnień i innych dokumentów, próbek użytych materiałów o odpowiedniej jakości, wskazanych w Umowie- w wysokości 50.000 zł;

e) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki z tytułu niedostarczenia dokumentacji powykonawczej;

f) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki z tytułu nieprzeprowadzenia prób i rozruchów w terminie wskazanym na podstawie Umowy.

Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Contrast Sp. z o. o. zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Ponadto tytułem zabezpieczenia roszczeń z udzielonej gwarancji jakości Zamawiający uprawniony jest do zatrzymania 5% wynagrodzenia Wykonawcy na okres gwarancji. Zwrot kaucji zatrzymanej na zabezpieczenie nastąpi po podpisaniu protokołu Odbioru Końcowego oraz przedłożeniu gwarancji bankową lub ubezpieczeniowej w wysokości 5% wynagrodzenia.