logo-atrem
PL / EN

Złożenie wniosku o arbitraż do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej

09.03.2018

Złożenie wniosku o arbitraż do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brøndby (Dania).

2018.03.09 16:07

Raport bieżący nr 5/2018

Temat: Złożenie wniosku o arbitraż do sądu arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brøndby (Dania).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r. Członkowie Konsorcjum w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum), GP Energia Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum),złożyli do Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) z siedzibą w Paryżu (Francja) wniosek o arbitraż przeciwko Force Technology (Pozwany) z siedzibą w Brøndby (Dania). Wniosek dotyczy naprawienia szkody powstałej w wyniku wyrządzenia przez Pozwanego czynu niedozwolonego, a także z tytułu nienależytego wykonania umowy (Umowa) zawartej 25 kwietnia 2013 r. pomiędzy Techmadex S.A. a Pozwanym w przedmiocie dostawy urządzeń przemysłowych („Urządzenia”), w ramach realizacji projektu pt.: „Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn. Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym” (Inwestycja), wykonywanego na podstawie umowy (Zamówienie) zawartej w dniu 5 listopada 2012 r. pomiędzy Konsorcjum a spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Wniosek o arbitraż przeciwko Pozwanemu został złożony celem zapobieżenia negatywnym konsekwencjom upływu czasu w stosunku do przysługujących Członkom Konsorcjum w składzie: Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum), GP Energia Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) roszczeń wobec Pozwanego, będących pochodną wystawienia przez Zamawiającego na rzecz Konsorcjum noty obciążeniowej na łączną kwotę 9 767 430,00 (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści 00/100) zł. Konieczne jest wskazanie, że pismem datowanym na dzień 26 maja 2017 r. Zamawiający wystąpił z żądaniem wypłaty kwoty 2.647.000,00 zł do Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Gwarant) z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Zamówienia i usunięcia wad i usterek, w którym wskazał, że Członkowie Konsorcjum nie wykonali należycie zobowiązań wynikających z Zamówienia, o czym Emitent informował raportem nr 11/2017. Na skutek ww. wystąpienia Gwarant dokonał w dniu 6 października 2017 r. wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 2 647 000,00 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy 00/100) zł z tytułu gwarancji, o czym Emitent informował raportem nr 33/2017. Spłata ww. kwoty dokonana została na rzecz Gwaranta w 40% przez Emitenta oraz w 60% przez Techmadex  S.A.

Emitent swoje roszczenie odszkodowawcze opiera na twierdzeniu, iż Konsorcjum poniosło szkodę w związku z dopuszczeniem się przez Pozwanego czynu niedozwolonego oraz wobec nienależytego wykonania przez Pozwanego Umowy. W ocenie Emitenta roszczenie objęte wnioskiem arbitrażowym jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie, zaś celem postępowania jest naprawienie szkody wyrządzonej Konsorcjum przez Force Technology.

Wartość przedmiotu sporu jest równa wartości Umowy i wynosi 1 300 000,00 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy 00/100) euro, z czego na rzecz Techmadex S.A. przypada 60% a na ATREM S.A. 40%.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close