logo-atrem

Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych

14.12.2016

Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”

2016.12.14 15:56

Raport bieżący 49/2016

Temat: Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2016 roku powziął informację o zawarciu, w trybie obiegowym, przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), aneksu do umowy z dnia 25 lutego 2015 r. na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 15 grudnia 2016 r.

Przedmiot umowy uległ rozszerzeniu o zakres prac dodatkowych związanych z wykonaniem przebudowy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy uległo podwyższeniu o kwotę 89.000,00 zł netto, w związku z czym łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 13.615.449,15 zł netto (słownie: trzynaście milionów sześćset piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 15/100).

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy oraz jej zmianach w raportach bieżących nr 5/2015, 7/2016, 32/2016, 34/2016 oraz 39/2016.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.