logo-atrem

Zmiana postanowień umowy na wykonanie zamówienia pn: „Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV”.

02.01.2017

Zmiana postanowień umowy na wykonanie zamówienia pn: „Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV”.

2017.01.02 14:12

Raport bieżący 1/2017

Temat: Zmiana postanowień umowy na wykonanie zamówienia pn: „Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV”.

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 2 stycznia 2017 roku powziął informację o zawarciu, w trybie obiegowym, przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca), w składzie:Contrast Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i Wielkopolskie Biuro Projektów Sp. z o. o. (Partner Konsorcjum)ze spółką TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Legnicy (Zamawiający), datowanego na dzień 20 grudnia 2016 r. aneksu do umowy na wykonanie zamówienia pn: „Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6 kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110 kV i 20 kV”.

Zgodnie z treścią aneksu, wobec zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie określonym w umowie pomimo dołożenia należytych starań, zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31 sierpnia 2017 r.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy w raporcie bieżącym nr 24/2015.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.