logo-atrem

Zmiana postanowień umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

12.06.2017

Zmiana postanowień umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego

2017.06.12 14:28

Raport bieżący 14/2017

Temat: Zmiana postanowień umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 roku powziął informację o zawarciu przez Spółki Grupy Kapitałowej ATREM: Atrem S.A. oraz Contrast Sp. z o. o. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie, aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2016.

Zgodnie z treścią aneksu obniżeniu uległ maksymalny limit gwarancyjny z tytułu wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie wskazanej powyżej umowy oraz innych gwarancji udzielanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej TUiR „WARTA” S.A.) na wniosek spółek Grupy Kapitałowej ATREM, poza umową, z których TUiR „WARTA” S.A. ponosi odpowiedzialność, do kwoty 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), wyznaczając jednocześnie podlimit dla pojedynczej gwarancji  450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Dodatkowo, zgodnie z treścią aneksu, wydłużeniu uległ okres obowiązywania umowy do dnia 6.04.2018r.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy w raporcie bieżącym nr 13/2016.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.