logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2015.06.30

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku Emitent zawarł ze spółką Innowator Elektrotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Zamawiający), aneks do umowy generalnego wykonawstwa o wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” budynku Parku naukowo- technologicznego, w ramach zamówienia pn. „Budowa Parku naukowo – technologicznego wraz z dostawą wyposażenia, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.4. „Rozwój otoczenia biznesu”.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 31 sierpnia 2015 r.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu umowy i aneksie do wskazanej powyżej umowy w raportach bieżących nr: 46/2014 oraz 6/2015.