logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2015.07.17

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2015 roku Emitent zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje.

Okres wykorzystania limitu linii na gwarancje, w którym Emitent uprawniony jest do składania zleceń udzielenia gwarancji upływa z dniem 15 lipca 2016 roku.

Zmianie uległy zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku w zakresie weksla in blanco, w związku z rezygnacją z wymogu dokonania poręczenia weksla in blanco przez spółkę zależną od Emitenta.

Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 24/2010, 41/2010, 38/2011, 21/2012, 23/2013, 41/2013 oraz 30/2014.