logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2015.08.03

Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 3 sierpnia 2015 r. Emitent zawarł ze spółką Przedsiębiorstwo Techniczno- Budowlane Nickel Sp. z o. o. z siedzibą w Jelonku (Zamawiający) aneks do umowy z dnia 7 listopada 2012 r., przedmiotem której jest kompleksowe wykonanie robót teletechnicznych i AKPiA w ramach inwestycji pn. Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ zakres przedmiotu umowy, w związku z czym zwiększeniu uległa także szacowana wartość wynagrodzenia umownego. Po zmianie, wartość wynagrodzenia wstępnego wynosi 6.495.488,64 zł netto (słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 64/100).

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy oraz zawarciu aneksu do umowy raportami bieżącymi nr 38/2012, nr 5/2014, 21/2014 oraz 10/2015.