logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej
2015.08.05

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2015 r. spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. zawarła z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneks do umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Zgodnie z treścią aneksu podwyższeniu uległy limity gwarancyjne dla gwarancji należytego wykonania kontraktu i gwarancji usunięcia wad i usterek.

Limit gwarancyjnym ustalony został na 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów 00/100 złotych) przy czym:

a)    limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych),

b)   limit gwarancyjny dla gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów 00/100 złotych), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych),

c)    limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony 00/100 złotych), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych).”

Zmianie uległ okres, w którym wystawiane będą gwarancje kontraktowe. Zgodnie z treścią aneksu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group będzie wystawiała gwarancje w okresie od 4.08.2015 r. do 19.07.2016 r.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Informacja o zawarciu umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych oraz aneksie do w/w umowy została zamieszczona w raportach bieżących nr 20/2013, 44/2013 oraz 26/2014.