logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2015.12.03

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2015 r. powziął informacje o zawarciu, w trybie obiegowym, przez spółkę zależną od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką Vortex Energy Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Zamawiający), datowanego na dzień 20 listopada 2015 r., aneksu do umowy, przedmiotem której jest wykonanie robót elektroenergetycznych oraz budowlanych polegających na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV dla Farmy Wiatrowej Jóźwin.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ zakres przedmiotu umowy, poprzez jego rozszerzenie o roboty dodatkowe, w związku z czym zwiększeniu uległa także wartość wynagrodzenia umownego. Po zmianie, wartość wynagrodzenia wynosi netto 7.255.450,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy oraz zmianie do umowy raportami bieżącymi nr 25/2015 oraz 30/2015.