logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej
2015.12.22

Zarząd Atrem S.A., informuje, że w dniu 22 grudnia 2015 r. spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) zawarła ze spółką ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu (Zamawiający), aneks do umowy z dnia 6 listopada 2014 r. przedmiotem, której jest wykonanie zamówienia pn. „Wykonanie robót budowlanych- Budowa GPZ Toruń Podgórz“.

Zgodnie z treścią aneksu zwiększeniu uległ zakres przedmiotu umowy o roboty dodatkowe, w związku, z czym zmianie uległa wartość wynagrodzenia umownego. Po zmianie, wartość wynagrodzenia spółki CONTRAST Sp. z o. o. wynosi 9.074.900,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Zmianie uległ termin realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego wydłużenie do dnia 31 stycznia 2016r.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy oraz jej zmianach raportami bieżącymi nr 44/2014, 35/2015 oraz 49/2015.