logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2016.01.27

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2016 roku powziął informację o zawarciu, w trybie obiegowym, przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) ze spółką Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), datowanego na dzień 28 grudnia 2015 r. aneksu do umowy z dnia 25 lutego 2015 r. na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 30 kwietnia 2016 r.

Przedmiot umowy uległ rozszerzeniu o nowy zakres instalacji elektrycznych.

W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy uległo podwyższeniu o kwotę 2.220.000,00 zł netto, w związku z czym łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 12.709.749,15 zł netto (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 15/100).

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Emitent informował o zawarciu wskazanej powyżej umowy w raporcie bieżącym nr 5/2015.

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 7/2016