logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2016.02.11

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 10 lutego 2016 r. spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. zawarła z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneks do umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

 

Zgodnie z treścią aneksu podwyższeniu uległ limit gwarancyjny dla gwarancji należytego wykonania kontraktu, z kwoty 1.500.000,00 zł dla pojedynczej gwarancji na kwotę 1.600.000,00 zł.

 

Łączny limit gwarancyjny wynoszący 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów 00/100 złotych) dla wszystkich gwarancji wystawianych w ramach umowy nie uległ zmianie.

 

Po zmianie limity dla poszczególnych typów gwarancji przedstawiają się następująco:

 

a) limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych),

b) limit gwarancyjny dla gwarancji należytego wykonania kontraktu wynosi 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów 00/100 złotych), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy 00/100 złotych),

c) limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony 00/100 złotych), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych).”

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

 

Informacja o zawarciu umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych oraz aneksie do w/w umowy została zamieszczona w raportach bieżących nr 20/2013, 44/2013, 26/2014 oraz 40/2015.

Pliki do pobrania:

Raport bieżący nr 8/2016