logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2016.03.31

Raport bieżący 11/2016

 

Temat: Zmiana postanowień umowy znaczącej

Podstawa prawna: art. 56 ust 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2016 r. powziął informację, o zawarciu w trybie obiegowym, datowanego na dzień 30 marca 2016 r., aneksu do umowy zawartej pomiędzy spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Odolanowie (Zamawiający) a Konsorcjum w składzie: Atrem S.A. i Contrast Sp. z o. o. (Wykonawca) z dnia 18 sierpnia 2015 r., przedmiotem, której jest realizacja zamówienia pn. „Budowa części obiektowej systemu odzysku helu z wykorzystaniem membran”.

 

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległ termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień
29 lipca 2016 r.

Zmianie uległy zapisy umowy dotyczące kar umownych. Zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy zapłaty kar umownych z następujących tytułów:

1. opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu odbioru technicznego- w wysokości 0,09% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

2. opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu Umowy- w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3. odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca- w wysokości 10% Wynagrodzenia.

Kary za opóźnienie w dotrzymaniu terminów wykonania przedmiotu umowy mogą zostać naliczone do wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

 

O zawarciu ww. umowy, Emitent informował raportem bieżącym nr 42/2015.