logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2016.04.01

Raport bieżący 12/2016

 

Temat: Zmiana postanowień umowy znaczącej

Podstawa prawna: art. 56 ust 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2016 roku Emitent (Wykonawca) powziął informację o zawarciu, w trybie obiegowym, ze spółką Innowator Elektrotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Zamawiający), datowanego na dzień 31 marca 2016 r., aneksu do umowy generalnego wykonawstwa o wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” budynku Parku naukowo- technologicznego, w ramach zamówienia pn. „Budowa Parku naukowo – technologicznego wraz z dostawą wyposażenia, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Działanie III.4. „Rozwój otoczenia biznesu”.

Zgodnie z treścią aneksu zakres Przedmiotu Umowy uległ ograniczeniu, w związku z czym zmianie uległa wartość wynagrodzenia umownego, poprzez jego obniżenie do kwoty 20.309.601,63 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset jeden złotych 63/100) netto.

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

Emitent informował o zawarciu umowy i aneksach do wskazanej powyżej umowy w raportach bieżących nr: 46/2014, 6/2015, 31/2015, 43/2015, 47/2015 oraz 50/2015.