logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2016.06.23

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2016 roku spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje.

Zgodnie z treścią aneksu, wydłużeniu uległ okres, w którym Contrast Sp. z o. o. uprawniona jest do składania zleceń udzielenia gwarancji, do dnia 22 czerwca 2017 roku.

Zmianie uległy zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zleceń udzielenia Gwarancji udostępnionych w ramach Umowy będą stanowić:

  1. 5 (pięć) weksli in blanco wystawionych przez Contrast Sp. z o. o.;
  2. hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 1.400.000,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) na będącej własnością Contrast Sp. z o. o. zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gorzów Wielkopolski, gmina Gorzów Wielkopolski, przy ulicy Cichej 4A;
  3. hipoteka łączna umowna do kwoty 12.250.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na będących własnością Atrem Spółki Akcyjnej z siedzibą w Złotnikach, zabudowanych nieruchomościach gruntowych, położonych w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las, przy ulicy Czołgowej 4.

Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Informacje o podpisaniu umowy ramowej oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 39/2011, 22/2012, 24/2013, 31/2014, 13/2015 oraz 33/2015.