logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej
2016.06.23

Raport bieżący 25/2016

Temat: Zmiana postanowień umowy znaczącej

Podstawa prawna: art. 56 ust 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2016 roku Emitent zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje.

Zgodnie z treścią aneksu, wydłużeniu uległ okres, w którym Emitent uprawniony jest do składania zleceń udzielenia gwarancji, do dnia 22 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z treścią aneksu, podwyższeniu uległ limit, w ramach, którego spółka Atrem S.A. uprawniona jest do składania zleceń udzielenia gwarancji, do kwoty 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100).

Zmianie uległy zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku. W związku ze zwiększeniem kwoty limitu, w ramach, którego Emitent uprawniony jest do składania zleceń udzielenia gwarancji, Emitent jest zobowiązany do zwiększenia wartości hipoteki łącznej umownej do kwoty 15.000.000,00 zł, ustanowionej tytułem zabezpieczenia wierzytelności mBank S.A. wynikających ze zleceń udzielenia gwarancji udostępnionych w ramach umowy, na będącej własnością Emitenta nieruchomości położonej w Złotnikach, gmina Suchy Las.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zleceń udzielenia Gwarancji udostępnionych w ramach Umowy będą stanowić:

  1. hipoteka umowna łączna do kwoty 15.000.000,- PLN (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) na będącej własnością Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach, ul. Czołgowa 4, 62-002 Suchy Las, zabudowanych nieruchomościach gruntowych, położonych w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las, przy ulicy Czołgowej 4,
  2. 5 (słownie: pięć) weksli in blanco wystawionych przez Atrem S.A.

Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacje o podpisaniu umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Emitentowi linii na gwarancje oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 24/2010, 41/2010, 38/2011, 21/2012, 23/2013, 41/2013, 30/2014 oraz 32/2015.