logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej
2016.06.23

Raport bieżący 26/2016

Temat: Zmiana postanowień umowy znaczącej

Podstawa prawna: art. 56 ust 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2016 roku spółki należące do Grupy Kapitałowej Atrem, tj.: Atrem S.A. oraz Contrast Sp. z o. o. zawarły z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 04 września 2007 roku o numerze 06/131/07/Z/VU.

Wydłużeniu uległ okres, w którym spółki Grupy Kapitałowej Atrem mogą się zadłużać z tytułu udzielonego limitu kredytu do dnia 21 czerwca 2017 r. Kredytobiorcy zobowiązani są do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwiększeniu uległa wartość kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Informacja o zawarciu umowy kredytu oraz aneksach została zamieszczona w prospekcie emisyjnym (dostępnym na stronie: http://www.atrem.pl/files/prospekt_atrem.pdf) oraz raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010, 40/2011, 23/2012, 25/2013, 43/2013, 32/2014 oraz 34/2015.