logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej

2016.07.15 15:20

Raport bieżący 30/2016

Temat: Zmiana postanowień umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2016 roku Emitent (Wykonawca) zawarł ze spółką ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) aneks do umowy z dnia 11 lipca 2014 r. przedmiotem, której jest wykonanie zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A.

Zgodnie z treścią aneksu zakres przedmiotu Umowy uległ zmianie wskutek zaistnienia okoliczności, które zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią przesłanki zmiany zakresu, w tym likwidacji, przekształcenia, sprzedaży obiektów objętych przedmiotem Umowy, zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia oraz pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów. W związku ze zmianą zakresu wartość wynagrodzenia umownego Emitenta uległa zmianie poprzez jej podwyższenie z kwoty netto 9.837.447,78 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 78/100) do kwoty netto 10.699.497,24 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 24/100).

Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie.

O zawarciu ww. umowy, Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2014.