logo-atrem

Zmiana postanowień umowy znaczącej – aneks do umowy

29.09.2018

Zmiana postanowień umowy znaczącej – aneks do umowy

2011.09.29

Zarząd ATREM S.A. informuje, że w dniu 29 września 2011 roku podjął informację o zawarciu w trybie obiegowym, aneksu z dnia 29 lipca 2011 roku do umowy znaczącej zawartej w dniu 9 lutego 2010 roku pomiędzy Emitentem oraz spółką Hochtief Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu, w przedmiocie wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych i teletechnicznych dla budynku terminala, budynku technicznego i budynku kontroli oraz instalacji elektrycznych zewnętrznych w ramach inwestycji pn. „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej.”

Strony postanowiły wydłużyć termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 października 2011 roku.

W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie Emitenta zostało zwiększone do kwoty 21.850.000,00 zł. netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100).

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Emitent informował o zawarciu umowy w raporcie bieżącym nr 7/2010