logo-atrem

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2015 r.

21.08.2015

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za I półrocze 2015 r.
2015.08.21

Zarząd Atrem S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2015 informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego raportu półrocznego Atrem S.A. oraz skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2015 r.

Jednostkowy raport półroczny Atrem S.A. oraz skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Atrem za I półrocze 2015 r., których data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 28 sierpnia 2015 r., zostaną opublikowane w dniu 25 sierpnia 2015 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.