logo-atrem

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019 r.

08.05.2019

Raport bieżący 16/2019

 

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja bieżąca i okresowa

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A., zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2019 r. na dzień 14 maja 2019 roku.

Pierwotna data publikacji ww. raportu była ustalona na dzień 16 maja 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 3/2019.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2019 nie ulegają zmianie.