logo-atrem
PL / EN

Otrzymanie informacji o wyborze przez Aquanet S.A. oferty Konsorcjum

24.08.2017

Otrzymanie informacji o wyborze przez Aquanet S.A. oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię

2017.08.24 15:22

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2017 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: PTB Nickel Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku k. Poznania (Lider Konsorcjum) oraz Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach (Partner Konsorcjum) przez Aquanet S.A. (Zamawiający) na realizację Zamówienia pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku „na skarpie” na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu”.

Wartość oferty konsorcjum Wykonawcy wynosi 10.442.302,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta dwa złote 00/100).

Termin realizacji Zamówienia przez Konsorcjum wynosi 16 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

Konsorcjum Wykonawcy zaoferowało 36 – miesięczny okres gwarancji na wykonane Zamówienie.

Udział wynagrodzenia Atrem S.A. w wynagrodzeniu należnym Konsorcjum wynosi 25%.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu przez Konsorcjum umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close