logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

16.05.2018

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2018.05.16 17:42

Raport bieżący 8/2018

Temat: Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2018 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 16 grudnia 2017 r. do dnia 16 maja 2018 r., spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. umowy na łączną wartość  14.331.700,00 zł netto.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) a Konsorcjum Wykonawcy z udziałem Emitenta w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum), GAZOMET Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu (Partner Konsorcjum), Zakład Mechaniczno- Instalacyjny Władysław Wójcik Spółka Jawna z siedzibą w m. Dobrków (Partner Konsorcjum) datowana na 15 maja 2018 r., przedmiotem której jest wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa WRG Gustorzyn etap II automatyzacja procesu sterowania węzłem”.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 15 grudnia 2018 r.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego Konsorcjum za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 10.470.000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z czego wartość wynagrodzenia należna Atrem S.A. wynosi 5.910.000,00 zł netto.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat licząc od podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru. Na zamontowane urządzenia, armaturę i systemy Wykonawca udzieli gwarancji na okres na jaki gwarancji udziela ich producent, nie krócej jednak niż 3 lata od odbioru końcowego.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

1)                 za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2)                 za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3)                 za opóźnienie w przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

4)                 za opóźnienie w wykonaniu czynności serwisowych w wysokości 0,1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

5)                  za naruszenie postanowień dotyczących obowiązku zachowania poufności — kara umowna w wysokości 20.000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;

6)                 za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 30% wartości umówionego wynagrodzenia brutto.

7)                 za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowego lub jego zaktualizowanej wersji w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

8)                 za opóźnienie w przekazaniu poprawionego harmonogramu rzeczowego w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

9)                 za opóźnienie w przedłożeniu raportu miesięcznego w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

10)               za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych stanowiących część Przedmiotu Umowy, innego podmiotu niż podwykonawca, na zawarcie umowy z którym Zamawiający wyraził zgodę lub co do którego nie zgłosił sprzeciwu – w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

11)               za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3% wartości umówionego wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek;

12)               za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek;

13)               za przedstawienie Zamawiającemu nieprawdziwych danych dotyczących podwykonawcy lub zakresu realizowanych przez niego robót budowlanych lub treści zawartej z nim umowy- w wysokości 10.000.00 zł za każdy przypadek;

14)               za naruszenie postanowień umowy w zakresie ubezpieczenia, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wynikających z nich zobowiązań;

15)               za nieprzedłużenie ważności lub nie wniesienie nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji gdy dotychczasowe nie obejmuje pełnego okresu wymaganego umową w wysokości 0,1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

16)               za niepoinformowanie Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o zleceniu prac podwykonawcom w wysokości 1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każde naruszenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Łączna wysokość kar umownych naliczonych nie może przekroczyć 30% kwoty brutto wynagrodzenia.

Wykonawca ustanowił na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close