logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

04.04.2018

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
2018.04.04 10:33

Raport bieżący 6/2018

Temat: Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 7 listopada 2017 r. do dnia 4 kwietnia 2018 r., spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną szacunkową wartość 5.952.765,00 netto (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć  00/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (Zamawiający) a Atrem S.A. (Wykonawca) datowana na dzień 30 marca 2018r. przedmiotem której jest świadczenie usług serwisowych w zakresie wsparcia technicznego systemów informatycznych Zamawiającego, obejmujących system kolekcji danych pomiarowych, Ewigaz, Entia, Ewista, C-SMOK, Telexus (zwanych dalej łącznie Systemem).

Okres obowiązywania umowy został określony do dnia 31 grudnia 2018 r.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy, obejmująca usługi wsparcia technicznego Systemu i bieżącego nadzoru nad jego należytą pracą oraz serwis Systemu przez okres obowiązywania umowy wynosi 1.890.000,00 złotych netto (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt  tysięcy 00/100). Na wskazaną kwotę wynagrodzenia składa się miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie oraz wynagrodzenie Service Level Agreement (SLA) należne z tytułu terminowego świadczenia usług.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

a)       w razie naruszenia przez Wykonawcę zasad dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, w wysokości 5 % wynagrodzenia – za każde naruszenie,

b)      w razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu zawinionego niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, rodzącego zagrożenie dla ciągłego i bezawaryjnego funkcjonowania Systemu w wysokości 10 % wynagrodzenia.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Łączna wartość kar ograniczona jest do 20% wynagrodzenia umownego (limit kar).

Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 50.000,00 zł.

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tych podmiotów w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close