logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy znaczącej

2013.06.05

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2013 r. powziął informację, iż spółki Grupy Kapitałowej Atrem w okresie od dnia 19 grudnia 2012 r. do dnia 5 czerwca 2013 r. zawarły ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączną wartość 5.604.267,90 zł netto (słownie: pięć milionów sześćset cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 90/100).

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 25 kwietnia 2013 r. przez spółkę Atrem S.A. (Wykonawca) ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Odolanowie (Zamawiający), przedmiotem, której jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa układu pomiarowego G-11/G-12 (U3) gazu ziemnego wysokometanowego”.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 31 grudnia 2013 r.

Za wykonanie prac z tytułu realizacji umowy, spółka Atrem S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.577.700,00 zł netto (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 0/100).

Wykonawca na wykonane prace udzieli 36 – miesięcznej gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Umowa dopuszcza możliwość naliczenia kar umownych z następujących tytułów:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego,

2) za jednostronne odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających odstępującego, jest on zobowiązany zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy kara nie pokrywa poniesionej szkody.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Umowy zawarte przez spółki Grupy Kapitałowej Atrem ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close